REGULAMIN E- SKLEPU WWW.MONGOLIAN.PL 

Regulamin obowiązuje od 01.07.2021 r.

I. Stosowane definicje.

1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.mongolian.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów, dostępnych w Sklepie.

2. Sprzedawca - TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o., ul. Kasztelańska 16, Dąbrówka Nowa, 86-014 Sicienko, KRS: 0000792866, REGON: 384767149, NIP: 5542980813. 

3. Regulamin Sklepu online – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.

4. Polityka Prywatności - dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.

5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Klient-Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.

9. Administrator danych osobowych - podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.

10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.

11. Towar - wszystkie produkty fizyczne dostępne w Sklepie, 

12. Rękojmia - tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego Produktu.

13. Gwarancja - dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Towaru złożone przez Gwaranta. Wskazuje obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.

14. Gwarant - przedsiębiorca, który złożył oświadczenie gwarancyjne, np. producent, importer, dystrybutor Towaru lub Sprzedawca.

15. Konto - jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu dalszego korzystania z usług Sklepu, zapisywania Produktów do ulubionych lub wglądu do historii Zamówień realizowanych w Sklepie.

16. Newsletter - jedna z bezpłatnych usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail lub lub numer telefonu (sms), za jego uprzednią zgodą.

II. Postanowienia ogólne

1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.

2. Sprzedawca jest płatnikiem VAT. 

3. Sprzedawca wystawia faktury VAT.

4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Produkty wolne od wad.

5. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe.

6. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Usług, zawartymi w dalszej części Regulaminu (Wymagania techniczne).

III. Formy płatności.

Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

a) płatność online - przedpłata online przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24.pl, którego dostawcą jest PayPro S.A., z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ulicy Kanclerskiej 15. 

b) płatność online - przedpłata online przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayU, którego dostawcą jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186.

c) płatność online - przedpłata online przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, którego dostawcą jest PayPal Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-113) przy ul. Emilii Platter 53.

d) Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm

e) płatność przelewem bankowym na konto Sprzedawcy w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. Numer konta wskazany jest na stronie Sklepu, oraz w potwierdzeniu zamówienia wysyłanym przez Sprzedawcę do Kupującego. Kupujący zobowiązany jest dokonać przelewu w ciągu 14 dni kalendarzowych od czasu złożenia zamówienia.

f) płatność za pobraniem - opcja płatności dostępna w przypadku zamówienia Towaru, polegająca na uiszczeniu przez Kupującego płatności przy odbiorze Towaru.

g)Opłata odroczona PayPo polegająca na zapłacie za towar w ciagu 30 dni od dnia zakupu przez system płatności PayU, którego dostawcą jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186.

h)Opłata odroczona rozłożona na raty miesięczne przez system płatności PayU, którego dostawcą jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186.

IV. Zawarcie umowy sprzedaży.

1. Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu www.mongolian.pl , a następnie wybrać Towar, postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:

a) dodanie Towaru do koszyka,

b) wypełnienie formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego, adres dostawy towaru, numer telefonu Kupującego,

c) podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży,

d) wskazania danych wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych do rozliczenia, jak NIP, nazwa podmiotu, na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek,

e) wybór formy płatności,

f) akceptacja regulaminu Sklepu,

g) potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści.

3. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia.

4. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.

5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Towar. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy. 

V. Termin realizacji zamówienia i dostawa Towarów.

1. Sprzedawca realizuje złożone Zamówienia na Towary w ciągu 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego, w którym otrzyma płatność.

2. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.

3. Koszty dostawy Towarów podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego Zamówienia.

4. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego. 

5. Kupujący ma do wyboru kilka możliwości sposobu dostawy, w tym:

a) Dostawa kurierem DPD,

b) Dostawa kurierem InPOST,

c) Dostawa do paczkomatu InPOST,

6. Dostawa Towarów nie ogranicza się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. W przypadku, gdy przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji. 

8. Jeśli jest to możliwe Kupujący może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela Dostawcy (np. kuriera). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.

VI. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.

3. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 30 dni od momentu objęcia przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w posiadanie Towaru. 

4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem poprzez e-maila.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail: sklep@mongolian.pl .

6. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

7. Konsument lub Klient-Konsument może także sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, przy czym za niezbędne uważa się co najmniej: 

a) dane identyfikacyjne i adresowe Konsumenta

b) nazwę lub symbol zwracanego Towaru, 

c) datę otrzymania Towaru przez Konsumenta, 

d) numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Towaru przez Sprzedawcę.

8. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9. W przypadku wysyłania przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.

10. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

VII. Wyjątki od odstąpienia od umowy

a.1. Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Zwrot środków i odesłanie Towaru.

1. Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba, że Konsument lub Klient-Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.

2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta do momentu otrzymania towaru od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta lub dostarczenia przez niego dowodu odesłania Towaru.

3. Konsument lub Klient-Konsument powinien zwrócić Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwroty należy kierować na adres magazynu Sprzedawcy, przy ulicy Ogrodowej 3, 86-014 Kruszyn.  

4. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Konsument i Klient- Konsument mogą skorzystać z możliwości darmowego zwrotu towaru za pośrednictwem paczkomatu InPost.

5. W przypadku, gdy towar został wysłany poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, ale na teren jednego z Państw Unii Europejskiej Sprzedawca umożliwia darmowy zwrot towaru za pośrednictwem kuriera DPD. W celu zamówienia usługi darmowego zwrotu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

6. Konsument lub Klient-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu powstałe w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki pobraniowej z Towarem, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami wysyłki, odesłania i ewentualnie magazynowania Towaru (dalej jako: „Koszty“) na poniższych zasadach: 

8. Sprzedawca wyśle Kupującemu na adres mailowy wiadomość z zapytaniem czy Kupujący wyraża wolę powtórnego dostarczenia Towaru;

9. Jeżeli Kupujący wyrazi wolę powtórnego dostarczenia Towaru - zostanie przez Sprzedawcę obciążony Kosztami;

10. Jeżeli Kupujący zrezygnuje z powtórnego dostarczenia Towaru - Sprzedawca będzie uprawniony do obciążenia Kupującego Kosztami, a także podjęcia działań mających na celu odstąpienie od umowy sprzedaży oraz do dochodzenia naprawienia szkody, w tym zwrotu Kosztów;

11. Jeżeli Kupujący w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy nie udzieli odpowiedzi na wiadomość Sprzedawcy, Sprzedawca będzie uprawniony do wszczęcia procedury złożenia przedmiotu do depozytu sądowego i/lub do podjęcia działań mających na celu odstąpienie od umowy sprzedaży, a także do dochodzenia naprawienia szkody, w tym zwrotu Kosztów.

IX. Zwrot kosztów dostawy.

1. Konsument lub Klient-Konsument nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy. 

2. Zwykłe koszty zwrotu, które ponosi Konsument lub Klient-Konsument to w szczególności koszt opakowania do wysyłki i opłaty za nadanie przesyłki do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt dostawy Towaru liczony jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy dostępny w ofercie Sprzedawcy.

4. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towaru do Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w sytuacji, gdy: 

- Sprzedawca dostarczył Towar w formie darmowej dostawy, np. po przekroczeniu ustalonej przez Sprzedawcę wartości zamówienia lub w ramach innej akcji promocyjnej prowadzonej przez Sprzedawcę,

- Konsument lub Klient-Konsument zwraca część zamówionych Towarów, a koszty dostawy nie były liczone od sztuki tylko od całości zamówienia.

X. Zasady reklamacji na podstawie rękojmi.

1. Konsument lub Klient-Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, w okresie 2 lat od momentu wydania Towaru w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną.

2. Konsument lub Klient-Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady. 

3. Wszelkie reklamacje Kupujących powinny być wysyłane w formie pisemnej lub na adres e-mail Sprzedawcy.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, adres e-mail lub adres korespondencyjny.

5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres, kod pocztowy,

nazwę zakupionego Produktu, opis reklamacji, datę ujawnienia się wady Produktu, potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności można przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)

6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres (w tym adres e-mail). 

XI. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze strony Sklepu zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.mongolian.pl  w zakładce Polityka Prywatności.

XII. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług. 

1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:

a) urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);

b) odpowiednio skonfigurowanej przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies, która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript.

c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.

2. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:

a) aktualny system antywirusowy,

b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

c) zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF/.DOC.

3. Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

XIII. Rejestracja w Sklepie i założenie Konta. 

1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w Sklepie.

2. Założenie Konta jest dobrowolne.

3. Konto umożliwia podgląd historii Zamówień, zapisywanie produktów do ulubionych, jak i przyśpiesza składanie Zamówień w przyszłości poprzez automatyczne zapisywanie danych Kupującego na formularzu Zamówienia.

4. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail oraz tworzy własne hasło.

5. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobom trzecim.

6. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.

7. Sprzedawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego.

XIV. Newsletter 

1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.

2. Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, lub numer telefonu (sms) za jego uprzednią zgodą.

3. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail i nr. telefonu, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.

4. Po zapisie kupujący otrzymuje na swój adres e-mail potwierdzenie zapisu do Newslettera. 

5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę.

6. Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.

XV. Formularz kontaktowy

1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.

2. Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne i bezpłatne.

3. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się kontaktować ze Sprzedawcą.

4. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.

XVI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji  i konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

 http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. 

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Platforma ODR

a) Platforma ODR ( Online Dispute Resolution) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór. 

b) Platforma ODR dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

c) Za pośrednictwem platformy ODR Konsument może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE.

XVII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Konsument ma ponadto prawo do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości przemiennej. 

3. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Towar Kupującemu.

4. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.

5. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

6. Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

8. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.

Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Formularz reklamacji